Koulutukset

Käytännön neuvottelutaidot – koulutus
Jokainen johtavassa asemassa oleva tai esimiehenä toimiva henkilö tarvitsee hyvät neuvottelutaidot, sillä hän on päivittäin tekemisissä tilanteiden kanssa, joissa hänen tulisi saada omat ajatuksensa ja näkemyksensä mahdollisimman hyvin esille ja ymmärretyksi. Lisäksi hänen tulisi pystyä huomioimaan toisten hänelle esittämiä ajatuksia ja näkemyksiä siten, että rakentava ja positiivinen yhteistyö onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Neuvottelutaidot liittyvät erottamattomasti vuorovaikutustaitoihin, mutta eivät rajoitu pelkästään niihin. Neuvotteluissa pyritään selkeästi tavoitteeseen/tavoitteisiin ja tämä asettaa toimijalle ja toiminnalle omia erityisvaatimuksia. Neuvottelut ovat siten aina tavoitteellista toimintaa.

Neuvottelutaitojen keskeinen osaamisalue on keskustelutaidot ja kysymysten asettamisen taito. Lisäksi neuvottelijan on ymmärrettävä eri neuvottelijoiden valtasuhteiden merkitys neuvotteluissa.  

Neuvottelut ovat aina prosessi, jossa on tietyt selkeät ja vähemmän selkeät vaiheensa. Tämän prosessin ja sen osien mieltäminen ja oman osallisuuden merkityksen ymmärtäminen ovat tärkeä osa neuvottelujen onnistumista.

Neuvotteluja pyritään edistämään erilaisilla neuvottelustrategioilla. Koulutukseen osallistujia perehdytetään erilaisten strategioiden valikoimaan.

Neuvottelutaitojen aivan keskeinen elementti on luottamuksen luominen ja ylläpito osapuolten kesken. Neuvotteluprosessi, joka tähtää jokaisen osapuolen arvostukseen ja rehellisyyteen ja rehtiyteen lisää luottamuspääomaa neuvotteluun osallistuvien kesken ja vahvistaa tulevan yhteistyön perustaa. Neuvottelut ovatkin hyvin tärkeä vaihe yhteistyöjärjestelyjen luomisessa ja tulevan yhteistyön luonteen määrittämisessä.

Usein kuulee sanottavan, että neuvottelut ovat kuin peliä ja se, joka on ovelin, onnistuu parhaiten. Mielestäni kikkailua ei kannata yrittää; se kostautuu muodossa tai toisessa joka tapauksessa myöhemmin. Sillä asenteella ei rakenneta hyviä ja vaikeuksia kestäviä yhteistyökuvioita, jotka ovat todellisuudessa kaiken yhteistoiminnan perusedellytys. Mikäli osapuolet tulevat epäluuloisiksi ja varautuneiksi toisiaan kohtaan, on yhteistyö vaarantunut ja ongelmia tiedossa.

Eräs eniten hyötyä tuottava tapa järjestää käytännön neuvottelutaidot koulutusta, on järjestää se yrityksen eri osastoille heille erikseen räätälöitynä. Kun esim. osto-, myynti-, markkinointi-, tai tuotekehityshenkilöstölle annetaan koulutusta erityisesti heidän työnsä kannalta keskeisissä asioissa, vahvistuu yrityksen riskienhallinta merkittävästi. Kuten tunnettua, yhteistyökuvioiden riskejä ei juuri pystytä vakuuttamaan, ne on osattava selvittää ja sopia jo etukäteen riittävän hyvin.

YKSILÖKOULUTUS:  Yksittäinen esimies tuntee hyvin usein tarvetta vahvistaa omia neuvottelutaitojaan. Parhaiten se onnistuu kokeneen neuvottelijan mentorointituella. Tarjoan myös tätä tukea sekä suomeksi että englanniksi.

Markkinoilla olevat koulutukset eivät tarjoa koulutusta yrityskohtaisten kysymysten ja riskien näkökulmasta, toisin kuin minun kanssani tapahtuva yhteistyö. Hinta-laatusuhde on varmasti erinomainen.  

Sopimusasioiden ja yhteistyöriskien hallinnan -koulutus

Johtavassa asemassa olevat tai esimiehinä toimivat joutuvat usein tekemisiin erilaisten yhteistyöjärjestelyjen kanssa.

Yhteistyöjärjestelyt olisi aina syytä kuvata kirjallisesti mahdollisimman hyvin, jotta osapuolet alusta asti ymmärtävät mitä he ovat tekemässä ja mihin sitoutumassa. Kaikki tämä määrittää yhteistyön pelisääntöjä ja auttaa vastaisuudessa esille tulevien kysymysten ratkaisemisessa. Sopimusten ja yhteistyökuvioita koskevien seikkojen määrittäminen kirjallisesti on prosessi, jossa minimoidaan osapuolten mahdollisia vääriä oletuksia toisistaan ja varmistetaan jouhevan ja luottamukseen perustuvan yhteistyön onnistumista.  

Sopimuksia tehdään niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. On hyvä muistaa, että vaikka osapuolet syystä tai toisesta päätyisivät toimimaan sopimuksettomassa tilassa, myös suullinen sopimus on pätevä ja siksi kaikki yhteistoiminnan sisältöä kuvaava oheismateriaali on erittäin tärkeätä.

Jokaisen esimiesasemassa olevan tulisi hallita sopimusasioiden peruskysymykset sekä sopimusoikeuden perusperiaatteet. Valitettavasti Suomessa ei eri koulutuskokonaisuuksissa anneta osallistujille riittäviä perusvalmiuksia, joilla nykyajan johtajat hallitsisivat monimutkaistuneen ja vaativan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän heille myös tässä mielessä asettamia vaatimuksia. Johtajat ja esimiehet tarvitsevat vahvistusta ja jatkokoulutusta tällä alueella.

Suomessa ei ole liioin tarjolla jatkokoulutusta tai lisäperehdytysmahdollisuuksia, joilla henkilö voisi saada juuri omaa yritystään tai toimialaansa koskevaa opetusta. Tarjolla oleva koulutus on yleisellä tasolla annettua, eikä vastaa siihen todelliseen kysyntään, jota esimiehillä ja johtajilla on.

Tarjoamani koulutus vastaa juuri tähän erityistarpeeseen. Koulutus räätälöidään aina asiakkaan erityistarpeiden mukaan ja se on mahdollista toteuttaa yrityksen tai yhteisön eri osastojen erityistarpeet huomioon ottaen. Näin esim. tuotekehitys, osto-, myynti-, markkinointi, jne -osastojen henkilöstö saa itselleen tärkeää lisäymmärrystä ja yrityksen riskienhallinta vahvistuu entisestään.

YKSILÖKOULUTUS: Yksittäisen esimiehen tai johtajan on tärkeätä tiedostaa näiden taitojen merkitys omassa työssään ja omassa uralla etenemisessään. Siksi yksilömentorointi erityisesti näissä asioissa on erittäin arvokas lisä ja luo mahdollisuuden vapaaseen ja avoimeen keskusteluun kouluttajan kanssa.  

ESIMERKKEJÄ KOULUTUSALUEISTA:
Sopimusjuridiikka & kansainväliset sopimukset (t&k, osto, myynti, jälleenmyynti, agentti- ja franchisingsuhteet, markkinointi, ulkoistaminen, alihankinta, logistiikka jne. )

Teollis- ja tekijänoikeudet, lisenssiointi

Markkinointi- ja kuluttajansuojaoikeus

Tuoteturvallisuus & tuotevastuu

Kilpailuoikeus & sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Sähköinen kauppa

Kuljetusoikeus ja logistiikkaan liittyvät yhteistyösuhteet

Yleiset lakiasiat ja yritystoiminnan riskienhallinta

Kuinka työskennellä ulkopuolisen juristin kanssa?
Yritykset ja yhteisöt joutuvat turvautumaan ulkopuolisen juristin tukee jossain vaiheessa toimintaansa. Tämä on tilanne, jossa palvelua ostavalla on usein vaikeuksia ymmärtää, mihin seikkoihin hänen tulisi osata kiinnittää huomiota juristin toiminnassa. Juridiikka on useimmille vierasta ja usein tilannetta vaikeuttaa juristeille tyypillinen "juristeria kielenkäyttö", ts. asiat ilmaistaan kielellä, joka ei ole tavanomaista. Juristin tehtävä on toimia kielenkääntäjänä asiakkaiden asioissa, ts. juristin tulee saattaa käsiteltävät asiat asiakkaalle ymmärrettävää muotoon. Tämä ei valitettavasti aina toimi ja osaa juristikunnasta voidaan perustellusti kritisoida asioiden turhasta mystifioinnista.

Ulkopuolisen juristin käyttämiseen liittyy tiettyjä perusseikkoja, joista yrityksen johdon ja talousvastaavien tulisi olla tietoisia. Tarjoan mahdollisuutta lyhyehköön konsultaation, jonka avulla yrityksessä lisätään näiden seikkojen ymmärrystä.  

Asiantuntijaorganisaation rakentaminen ja johtaminen - koulutus
Asiantuntijaorganisaation rakentaminen ja johtaminen edellyttävät esimieheltä erityistaitoja, joita ei välttämättä oivalla ilman kokeneen asiantuntijaorganisaation johtajan mentorointia.

Tarjoan näitä taitoja vahvistavaa koulutusta sekä johto/esimiesryhmille että yksittäisille johtajille ja esimiehille.

SELVENNYKSENÄ: Tarkoituksena ei ole kouluttaa johtajista tai esimiehistä "sopimusjuristeja", vaan antaa heille aikaisempaa vahvempi osaaminen näistä seikoista, joihin he törmäävät päivittäin. Lisäksi heille muodostuu parempi käsitys siitä, mitä heidän käyttämänsä juristit tekevät ja näin ollen he itse osaavat käyttää jatkossa juristien apua paremmin hyväkseen.

Kaikki tämä lisää toimintaan osallistuvien kiinnostusta heidän työhönsä liittyviin seikkoihin ja poistaa tarpeetonta epävarmuutta sopimus- ja neuvotteluasioissa. Nämä eivät ole vain juristeille kuuluvia kysymyksiä, vaan osa jokaisen vastuullisen esimiehen ja johtajan toimintaa. Nämä taidot omaava johtaja ja esimies edistää yrityksen ja yhteisön mahdollisuuksia päästä sille asetettuihin tavoitteisiin ja vahvistaa sitä luottamuspääomaa, jota kaivataan erilaisissa yhteistyökuvioissa.