Luottamusjohtaminen

Luottamus siihen, että elämäämme, ihmissuhteitamme, työelämäämme ja yhteiskunnallista päätöksentekoa ohjaavat ihmisyyttä ja inhimillisyyttä korostavat arvot, on suomalaisen ihmisen hyvinvoinnin ja suomalaisen yhteiskunnan menestyksen perusta.

Luottamusjohtaminen, josta kirjoitan kirjassani "Nokia-vuodet, mitä johtamisesta voi oppia", korostaa ihmisyyden ja inhimillisyyden sisällyttämistä nykyiseen tehokkuutta korostavaan johtamistapaan.

Kuvaamani Luottamusjohtaminen on oma kannanottoni eettiseen johtamiseen liittyvään keskusteluun niin yritysmaailmassa kuin yhteiskunnassa yleensä.

Luottamusjohtaminen on ihmisen moraalista oivallusta ja toimintaa tukevaa johtamista. Se on johtamistapa johon liittyy lisääntyneen itsetuntemuksen vahvistama ihmisen myötäelämisen kyky. Tällöin ihmiselle syntyy oman eläytymisen kautta kosketus toisen ihmisen kokemukseen. Kyse on siis siitä, että ihmisellä on mahdollisuus halutessaan asettua aidosti lähimmäisen, toisen ihmisen, asemaan, katsoa asioita toisen silmillä, kuunnella itseään toisen korvin ja kokea toisen tunteita.

Luottamusjohtaminen korostaa avointa dialogia, keskustelevaa kultuuria, jossa ymmärrämme toisiamme nykyistä paremmin. Luottamus voi syntyä vain siellä, missä ihminen saa puhua ilman hylätyksi tai satutetuksi tulemisen pelkoa omilla sanoillaan siitä, mikä hänelle on totta hänen elämässään, kuka hän on ja miltä hänestä erilaiset asiat tuntuvat ja vaikuttavat.

Luottamusjohtamisen korostama moraali liittyy siten selkeästi myötäelämisen kykyyn ja haluun. Se liittyy siihen, että päätöksentekoprosesseissa ymmärretään ja maltetaan antaa aikaa ja huomiota päätöksiin ja niiden seurauksiin vaikuttaville seikoille, jotka jäävät huomiotta ilman riittävää myötäelämisen kykyä.

Kun ihmiset tekevät päätöksiä vahvistuneen myötäelämiskyvyn turvin heidän kykynsä tarkastella asioita myötätuntoisen tarkkailijan näkökulmasta vahvistuu. Silloin päätöksiä tehdään nykyistä objektiivisemmin, koska ihminen asennoituu kysymyksiin aikaisempaa laaja-alaisemmin. Vain tällä tavalla toimimalla voimme varmistaa sekä yksilöiden että laajojen ihmisjoukkojen hyvää elämää vahvistavien ratkaisujen todennäköisyyttä.